Вход
и регистрация
Количка
Категории
0700 / 4 20 10 get-bg-skype

FerBuy

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА FERBUY Кредитор (Дружеството):

Име: Фератум България ЕООД ЕИК: 200599406

Седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. „Професор Георги Брадистилов No 4, етаж 2, офис 3.1, Телефон: 0700 11 088 и *3377(*ferr)

Електронна поща: info@ferbuy.bg

Клиент: Физическо лице, навършило 18-годишна възраст, с постоянно пребиваване в Република България, чиито лични данни са посочени в Индивидуалните условия по предоставяния Договор за кредит.

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. 1.1.  Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 200599406, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. „Георги Брадистилов” No 4, ет. 2, офис 3.1, осъществяващо като основна дейност предоставяне заеми, със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства (по-нататък наричано „ Дружеството”) и клиентите - физически лица (по нататък наричани „физически лица”, „Клиент” или „Клиенти”) във връзка с предоставянето на Кредити от Дружеството вследствие на използването на услугата FerBuy и свързаните с предоставянето й правоотношения.

 2. 1.2.  За законосъобразното осъществяване на дейността си "ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ " ЕООД е вписана като финансова институция по Закона за кредитните институции, в регистъра на финансовите институции, воден от Българската Народна Банка (БНБ) под номер BGR00055.

 3. 1.3.  Дейността по предоставяне на кредити от "ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД " се извършва в съответствие с изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Наредба No 26 за финансовите институции, приета от БНБ, както и съгласно изискванията на българското гражданско и търговско законодателство.

page1image15160
 1. 1.4.  Общите условия съдържат информацията, която Дружеството трябва да предостави на своите клиенти, съгласно нормативните актове, които регулират дейността му, включително информация за основните права и задължения на "ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ " ЕООД и на Клиента.

 2. 1.5.  Общите условия са задължителни за Клиентите. Те представляват неразделна част от Договорите за кредит, сключвани между Дружеството и неговите Клиенти- физически лица. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и специалните уговорки, се прилагат разпоредбите на специалните уговорки.

 3. 1.6.  Предоставянето на кредит подлежи на предварително одобрение от Дружеството, съобразно описаните по-долу правила. Предоставянето на информация от кандидат Клиента и нейното приемане от Дружеството не задължава Дружеството да предостави Кредит на кандидат Клиента.

 4. 1.7.  Общите условия към Договорите за кредит се излагат на видно и достъпно място в офисите, в които Дружеството приема клиенти, или на следната уеб страница: https:// gateway.ferbuy.com или на уебстраницата на Магазина, където се извършва Покупката.

 5. 1.8.  Услугите предоставяни от Дружеството могат да се ползват от клиентите само за лично ползване и не с търговска цел.

МОЛЯ, преди да започнете да използвате услугата Ferbuy, прочетете внимателно тези условия и изявете своето съгласие с тях, по точно указания по-долу начин.

2. ДЕФИНИЦИИ

 1. 2.1.  Такси са таксите, дължими от Клиента, съгласно условията на Договора, посочени в Тарифата.

 2. 2.2.  Падеж е датата, на която Кредитът и Таксите трябва да бъдат платени от Клиента.

 3. 2.3.  Надзорни органи са органите, които имат компетентност да осъществяват контрол спрямо дейността на Дружеството, например Българска Народна Банка, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, както и всеки друг компетентен орган, в чиито правомощия е осъществяването на надзор върху дейността на Дружеството.

 4. 2.4.  Уебстраница е уебсайта на Дружеството https:// gateway.ferbuy.com или всяко друго място, на което Клиентът подава Заявление за предоставяне на Кредит.

page2image16656 page2image16816
 1. 2.5.  Клиент е физическо лице, което е подало Заявление за предоставяне на Кредит, което Заявление е прието от Дружеството, и в полза на което е извършено поне едно плащане на Сума по Кредита.

 2. 2.6.  Кредитен лимит е максималната стойност на главницата на отпускания Кредит, посочен в Приложение No 2, която може да бъде предоставена на Клиента през срока на действие на Договора за Кредит.

 3. 2.7.  Лимит за пазаруване е максималният размер на паричната сума, определен в Договора за кредит, посочена в Приложение No 2, която може да бъде предоставена на Клиента за извършване на съответната Покупка.

 4. 2.8.  Магазин е онлайн магазин за продажба на стоки и/или услуги по Интернет, управляван от трето лице.

 5. 2.9.  Тарифа е списък с посочен лихвен процент, такси или други разходи, в случай че има такива, дължими на Дружеството от Клиента, съгласно условията на Договора, във връзка с предоставения му Кредит. Тарифата може да бъде изменяна от Дружеството през целия срок на Договора за кредит, в съответствие с процедурата посочена в чл. 14 от настоящите Общи условия.

2.10. Кредит са паричните средства предоставени от Дружеството на Клиента под формата на Сума/Суми по Кредита, платими директно на Магазина в съответствие с настоящите Общи условия.

2.11. Договор за кредит е споразумението между Дружеството и Клиента, по силата, на което по искане от Клиента му се предоставя необезпечен револвиращ Кредит, чрез превеждане на съответната сума (Сума по кредита) директно на Магазина. Договорът за кредит съдържа настоящите Общи условия, Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация относно потребителския кредит, Тарифата, Индивидуалните условия и всяко Извлечение, коeто e в сила, съобразно срока му на действие.

2.12. Сума по кредита е конкретната сума, която е предоставена от Дружеството на Клиента по негово Искане, която сума не може да надвишава Лимита за пазаруване, определен за конкретния Клиент или Кредитния лимит (когато се преценява съобразно всички предоставени и дължими Суми по кредита на Клиента към Дружеството).

2.13. Страна е Дружеството или Клиентът, а когато се посочват заедно се наричат Страни.

 1. 2.14.  Дружество е „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 200599406, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. „Георги Брадистилов” No 4, ет. 2, офис 3.1, осъществяващо като основна дейност предоставяне на заеми, със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

 2. 2.15.  Заявление за отпускане на Кредит е заявеното от Клиента желание да сключи с Дружеството Договор за Кредит с цел да му бъде предоставен Кредит при определени в Договора за Кредит условия. .

 3. 2.16.  Извлечение е документ, издаден от Дружеството на датата, следваща предоставянето на Кредита и който документ трябва да съдържа индивидуални условия, приложими към конкретния Клиент, включващи информация за Сумата по кредита, Таксите по Кредита и Падежа на Кредита. Извлечението, в периода на своето действие, е неразделна част от Договора за Кредит. Ако в Извлечението не е посочено друго, периодът на действие на Извлечението е от издаването му до заменянето му с друго Извлечение за същата Покупка или съответно до погасяването на задълженията по Извлечението.

 4. 2.17.  Индивидуални условия са споразумение между Дружеството и Клиента, посочващо информация за Кредитния лимит и Лимита за пазаруване, предоставени на Клиента.

 5. 2.18.  Искане е заявено от Клиента желание да му бъде предоставен Кредит (Сума на кредита) при условията на Договора за кредит, чиято сума да бъде изплатена на Магазина за стойността на Покупката. Сумата на кредита не следва да превишава Лимита на пазаруване или Кредитния лимит (като се вземат предвид всички дължими на Дружеството от Клиента Суми по кредита).

 6. 2.19.  Сума за плащане е сумата, дължима на Магазина от Клиента за Покупката.

 7. 2.20.  Покупкаедоговор,сключенмеждуКлиентаиМагазиназапредоставяненастока и/или услуга, включително и разходите за доставка, ако такива са извършени. За целите на настоящите Общи условия и Договора за кредит закупуването на една или няколко стоки или услуги с една транзакция имат значението на Покупка по смисъла на настоящите Общи условия.

 8. 2.21.  Опция за плащане Ferbuy е икона или текст, който се появява на съответната уебстраница при плащане на съответната сума и която икона позволява на Клиента да плати избраната стока и/или услуга чрез използването на Кредит по смисъла на настоящите Общи условия.

 1. 2.22.  Код за потвърждаване е индивидуален код, който се дава на всеки Клиент и който Клиентът ще използва в отношенията си с Дружеството, когато е необходимо потвърждаване на съгласието на Клиента, включително, но не само при сключването на Договора за кредит или Искане за предоставяне на Сума по кредита във връзка с Покупка. Кодът за потвърждаване има силата на електронен подпис на Клиента по смисъла на Чл. 13, ал. 1 от Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Страните изразяват изричното си съгласие да признават Кода за потвърждаване на Клиента за негов саморъчен подпис във взаимоотношенията му с Дружеството. Клиентът няма право да разкрива Кода за потвърждаване на трети лица. В случай, че наруши това задължение, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Дружеството. В случай, че Клиентът загуби или забрави своя Код за потвърждаване, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Дружеството. Чрез подписването на настоящите Общи условия (в това число и подписване чрез Кода за потвърждаване), Клиентът се съгласява, че ако не спази задължението си за уведомяване на Дружеството, ще носи отговорност за всяко действие или бездействие във връзка с използването на неговия Код за потвърждаване като саморъчен подпис на Клиента.

 2. 2.23.  Погасителни вноски – равни по размер вноски, дължими от Кредитополучателя в изпълнение на задължението му за връщане на получената сума по Договор за потребителски кредит и съдържащи определени части главница и лихви.

 3. 2.24.  Таксипокредита–таксизадопълнителнинезадължителниуслугикато:(i)такса за удължаване на редовно задължение (ii) такса за удължаване на просрочено задължение (iii) такса за изпращане на извлечението по пощата.

 4. 2.25.  Такса за удължаване на редовно задължение – Такса за предоставяне на допълнителна, незадължителна услуга, предложена от Дружеството, даваща право на Клиента чрез превеждане на определена сума по сметка на Дружеството да удължи Падежа за връщане на Сумата по Кредита, уговорен в Извлечението.

 5. 2.26.  Такса за удължаване на просрочено задължение - Такса за предоставяне на допълнителна, незадължителна услуга, даваща право на Клиента чрез превеждане на определена сума по сметка на Дружеството да удължи Падежа за извършване на дължимо и изискуемо плащане по Сума по Кредита.

3. ИСКАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ

3.1. Когато Клиентът иска да сключи Договор за кредит с дружеството, Клиентът трябва да изпрати Заявление до Дружеството, за да му бъде отпуснат искания Кредит. Като преди изпращане на Заявлението от Клиента, на посочения от последния електронен адрес ще му бъдат изпратени настоящите Общи условия,

Договора за кредит и разбираеми обяснение във връзка с Договора за кредит, за неговото съществено съдържание (включително и разяснения във връзка с последиците в случай на неизпълнение по Договора за кредит), като тези обяснения дават възможност на Клиента да прецени дали сключването на Договора за кредит съответства на неговите индивидуални потребности.

 1. 3.2.  Клиентът може да изпрати Заявлението за сключване на Договора за кредит чрез попълването на Заявление, достъпно на уебстраницата на Дружеството, друга свързана с Дружеството уебстраница или чрез връзка (линк) на уебстраницата на Магазина. В Заявлението, Клиентът предоставя информацията поискана от Дружеството, имаща отношение към сключването на Договора за кредит (име на Клиента, единен граждански номер, адрес (настоящ или постоянен), мобилен телефон, електронна поща и др.). Дружеството си запазва правото да иска допълнителна информация, в това число и копие на документ за самоличност на Клиента, в съответствие с чл. 13.6 и 13. 7 от настоящите Общи условия.

 2. 3.3.  Чрез подаване на Заявлението и след получаване на настоящите Общите условия, Договора за кредит и обясненията, съгласно чл. 3.1. от настоящите Обши условия, Клиентът заявява, че:

 1. 3.3.1.  Договорът за кредит му е предоставен на траен носител;

 2. 3.3.2.  Се е запознал с Общите условия и Договора за кредит преди да ги подпише, разбира тяхното съдържание и е съгласен с тях.

 3. 3.3.3.  Е предоставил вярна информация на Дружеството и се задължава да информира Дружеството в срок от 1 (един) работен ден, в случай на промяна на някои от предоставените в регистрационния формуляр данни или в случай, че забележи, че някои от предоставените данни са некоректни.

 4. 3.3.4.  Е предоставил вярна и точна банкова сметка на свое име и/или допълнителни документи, съдържащи данни за банка, имаща разрешение да предоставя услуги на територията на Република България и/или друга държава членка на Европейския съюз.

 5. 3.3.5.  Са му били предоставени разбираеми обяснения във връзка с Договора за кредит, за неговото съществено съдържание (включително и разяснения във връзка с последиците в случай на неизпълнение по Договора за кредит), като тези обяснения са дали възможност на Клиента да прецени дали сключването на Договора за кредит съответства не неговите индивидуални потребности.

 1. 3.3.6.  Не сключва Кредита от името на друго лице. Ако Клиентът иска отпускането на Кредита от името на трето лице, Клиентът се задължава незабавно да уведоми Дружеството. В този случай, Клиентът заявява, че е съгласен, ако е необходимо, предприемането на допълнителни действия от страна на Дружеството и че е съгласен, че Дружеството може да откаже да отпусне Кредита или, ако отпусне Кредита, може да постави допълнителни условия във връзка с отпускането на Кредита както на Клиента, така и на лицето, от чието име действа.

 2. 3.3.7.  Е преценил необходимостта от сключването на Договора за кредит и е преценил, че финансовото му състояние позволява връщането на получената по силата на Договора за кредит сума.

 3. 3.3.8.  Ще възстанови всяка вреда, причинена на Дружеството в резултат на несъответствие/неизпълнение на някое от заявените в настоящия член обстоятелства.

 4. 3.3.9.  Е предоставило точна и вярна информация във връзка със сключването на Договора за кредит е наясно с наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 5. 3.3.10.  Упълномощава Дружеството да иска информация от Националния осигурителен институт, държавни регистри, кредитни или финансови институции, мобилни оператори и други, с цел проверяване верността на предоставената от Клиента информация.

  3.4. Дружеството, както преди сключване на Договора за кредит, така и във всеки момент от неговото действие, има право да удостоверява и/или проверява самоличността на Клиента (както, искайки информация от Клиента, така и чрез други източници), както и да иска допълнителна информация от клиента или трети лица, която има отношение към отпускане на Договора за кредит и преценката за кредитоспособността на Клиента. Чрез сключване на Договора за кредит, Клиентът се задължава да отговаря на исканията от страна на Дружеството във връзка с получаване на информация по настоящия член. Клиентът знае и приема, че Дружеството може да откаже да сключи договора за Кредит или да прекрати вече сключен Договор за кредит или да откаже да отпусне сума по Кредита, ако Клиентът в срок от 3 (три) дни от изпращане на искането/запитването не е отговорил на искане/запитване от страна на Дружеството или ако не е предоставил поискани документи във връзка с информация по настоящия член, при положение че Дружеството не може да получи исканата информация и/или документи по друг начин.

3.5. За да довърши подаването на Заявление/ Искане , Клиентът ще получи Код за потвърждаване чрез СМС и следва да въведе описаната в СМС-а информация съобразно получените инструкции, с оглед на онлайн удостоверяването на самоличността му. Удостоверяването на самоличността на Клиента може да стане и чрез снемане на копие от документ за самоличност на Клиента, в съответствие с чл. 13.6 и 13. 7 от настоящите Общи условия.

3.6. Дружеството се задължава да уведоми Клиента за получаване на Заявлението и Искането. Уведомяването става чрез изпращането на имейл от Дружеството на имейл адреса, посочен от клиента в Заявлението, който имейл следва да съдържа настоящите Общи условия и Индивидуалните условия.

3.7. Дружеството се задължава да плати на Магазина, поисканата от Клиента сума, като Клиентът от своя страна се задължава да плати на Дружеството поисканата Сума на кредита, съобразно уговореното в Договора за кредит.

3.8. Договорът за кредит се смята за сключен в момента, когато Клиентът е уведомен чрез имейл, че Дружеството приема да сключи Договора за кредит или в момента, когато първата сума по Кредита бъде предоставена на Клиента, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо.

3.9. Договорът за кредит и допълнителната документация трябва да бъдат на български език.

 1. ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ

  1. 4.1.  Дружеството е задължено в сроковете по чл. 8, ал. 1, а в случай на предоставяне на финансови услуги от разстояние, в срока по чл. 8, ал. 10 от Закон за потребителския кредит, да предостави на Клиента преддоговорна информация във връзка с Кредита, чрез използването на Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит в съответствие с Приложение No 2 от Закон за потребителския кредит, както и всяка друга относима към Кредита информация. Информацията следва да бъде предоставена на имейл адреса, посочен от Клиента или на траен носител.

  2. 4.2.  Преддоговорната информация се предоставя чрез уебстраницата на Дружеството, чрез друга свързана страница, чрез уебстраницата на Магазина, чрез изпращането на имейл до имейл адреса, посочен от Клиента или на хартиен носител. Получаването на преддоговорната информация се удостоверява от Клиента по начина, уговорен между страните.

 2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТА ЧРЕЗ ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМА ПО КРЕДИТА

 1. 5.1.  На основание сключения Договор за кредит, Клиентът може да отправи Искане до Дружеството за отпускане на Кредита, в съответствие с настоящите Общи условия във всеки един момент, докато дължимите суми по Договора за кредит се плащат от страна на Клиента на техния падеж и ако исканата Сума по кредита не надвишава нито Лимита за пазаруване, нито Кредитния лимит, вземайки предвид всички Суми на Кредита, дължими от Клиента по Договора за кредит. Искането трябва да бъде отправено до Дружеството, след като Клиентът е избрал стока и/или услуга от Магазина и Покупната цена е била определена и е известна на Клиента. Искането се отправя чрез натискане на бутона за опция за плащане Ferbuy на уебстраницата на Магазина. При Искането за предоставяне на Кредит, Клиентът следва да предостави в електрона форма поисканата от Дружеството информация. След предоставяне на поисканата информация, Дружеството изпраща на Клиента Код за потвърждаване чрез СМС, заедно с информацията за Падежа на Кредита и препращане към мястото, където може да се намери Стандартния европейски формуляр и Общите условия. Преди да продължи с подаването на Искане за отпускане на кредит, Клиентът задължително трябва да се запознае с информацията в Стандартния европейски формуляр. Клиентът следва да въведе получения Код за потвърждаване в съответното поле на Искането, ако желае да потвърди приемането и да изпрати Искането.

 2. 5.2.  При Искане от страна на Клиента, конкретната Сума по кредита може да бъде предоставена от Дружеството само ако е в рамките на Лимита за пазаруване и Кредитния лимит. При подаването на Искане за всяка конкретна Сума по Кредита, Клиентът заявява и желанието си за начина на нейното погасяване – еднократно или разсрочено на равни месечни погасителни вноски, включващи главница и лихва.

 3. 5.3.  Дружеството има право да откаже отпускането на искания Кредит, ако след извършена проверка и при прилагане на вътрешните си правила за оценка на кредитополучателите, прецени че отпускането на Кредита не е в съответствие с правилата на разумното кредитиране. При отказ за предоставяне на Кредит, Дружеството следва да уведоми Клиента на уебстраницата на Дружеството или на уебстраницата на Магазина, в зависимост от това къде е подадено Искането. Дружеството не е длъжно да мотивира отказа си за предоставяне на Кредита, освен ако няма такова задължение по силата на императивни правни норми. Страните се съгласяват, че Дружеството има свободата да прецени дали да отпусне или да не отпусне поискания от Клиента Кредит. Максималният размер на Кредитния лимит и на Лимита за пазаруване може да бъде намаляван от Дружеството по всяко време както по воля на Клиента, така и по преценка на Дружеството. В случай, че намаляването на Кредитния лимит и/или на Лимита за пазаруване става по инициатива на Дружеството, последното е длъжно да уведоми Клиента. Ако

Клиентът не е съгласен с намаляването, той може да прекрати Договора съгласно чл. 9.3. от настоящите Общи условия в срок от 3 (три) дни от получаване в съответствие с чл.11.1 от настоящите Общи условия на уведомлението за намаляването на Кредитния лимит и/или Лимита за пазаруване. При намаляване на размера на Кредитния лимит и/или Лимита за пазаруване, Дружеството взема предвид кредитоспособността на Клиента.

5.4. След одобряване на Искането за отпускане на Кредит от страна на Дружеството, последното следва да уведоми клиента на уебстраницата си или на уебстраницата на Магазина, в зависимост от това къде е направено Искането, или по и-мейла на Клиента, че одобрява Искането за отпускане на Кредит. Дружеството се задължава да преведе поисканата Сума по кредита директно на Магазина след приключване на Покупката, в съответствие с условията на Договора за кредит. Клиентът се задължава да плати на Дружеството дължимите суми по Договора за кредит в съответствие с условията на Договора за кредит и Извлечението, което Дружеството е предоставило на Клиента.

6. ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА. РАЗХОДИ.

 1. 6.1.  Клиентът се задължава да заплати сумата по Кредита в българския левове по банковата сметка, посочена от Дружеството в Извлечението, независимо, че плащането от Дружеството на Магазина може да е станало в различна валута. Обменният курс, по който ще се определя левовата равностойност на Сумата по кредита е обменният курс на БНБ за валутата, по която е станало плащането на Магазина в деня на отпускане на съответната Сума по кредита.

 2. 6.2.  В случай, че при кандидатстването за конкретната Сума по кредита, Клиентът е избрал погасяването да е еднократно, Клиентът следва да заплати цялата предоставена Сума по кредита и дължимите такси, ако има такива, в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на отпускане на конкретния Кредит (Падеж). В случай, че при кандидатстването за конкретната Сума по кредита, Клиентът е избрал погасяването на конкретната Сума по кредита да става на равни месечни погасителни вноски, включващи главница и лихва, Падежът на всяка погасителна вноска за конкретната Сума по кредита и нейния размер, се посочва в погасителен план, неразделна част от Договора за кредит, който Клиентът е получил от Дружеството и с който се е съгласил..

 3. 6.3.  Когато Клиентът е избрал еднократното погасяване на Сумата по кредита и ако Падежът на погасяване на конкретната Сума по кредита не е настъпил, Клиентът може да поиска:

a/ удължаване на срока за еднократното погасяване на конкретната Сума по Кредита (промяна на датата на Падежа на конкретната Сума по кредита), чрез удължаването му със: 7 (седем), 15 (петнадесет) или 30 (тридесет) дни, като удължаването се извършва след одобрение от Дружеството. Искането за удължаване на Падежа може да бъде подадено през Клиентския Профил на Клиента, разположен на уебсайта на Дружеството по начина определен на Уебсайта, както и по друг, разрешен от действащата нормативна уредба начин (по електронен път, чрез изпращането на електронно съобщение на електронния адрес на Дружеството, по телефон, чрез обаждане на телефонът на Дружеството и др.) Удължаването на срока се извършва след заплащане на такса за ползването на допълнителната услуга, а именно Такса за удължаване на редовно задължение от страна на Клиента със съответния период и произвежда действие само, ако таксата е платена от Клиента не по-късно от 3 (три) работни дни преди Падежа на конкретната сума по Кредита. Дружеството се задължава да уведоми Клиента чрез СМС и/или чрез изпращането на съобщение по имейл на имейл адреса, посочен от Клиента дали удължаването на срока за плащане е одобрено или не. Удължаването не произвежда действие, докато Таксата за ползването на допълнителната услуга за удължаване на редовно задължение не бъде преведена по сметка на Дружеството или е платена чрез използването на някой от онлайн методите за плащане, предложени на Клиента, в случай че такива са налице..

б/ разсрочване на конкретната Сума по кредита на месечни вноски. Искането за разсрочване на месечни вноски може да бъде подадено през Клиентския Профил на Клиента, разположен на уебсайта на Дружеството по начина определен на Уебсайта. Разсрочването на конкретната Сума по кредита на равни месечни вноски, включващи главница и лихва се извършва след одобрение на искането за разсрочване от Дружеството. Дружеството се задължава да уведоми Клиента чрез СМС и/или чрез изпращането на съобщение по имейл на имейл адреса, посочен от Клиента дали искането за разсрочване е одобрено или не. В случай, че искането е одобрено, заедно с уведомяването на Клиента за одобрението, Дружеството му предоставя и погасителен план, който става неразделна част от Договора за кредит. В погосителния план се определя Падежът на всяка погасителна вноска по конкретната Сума по кредита, дължимата главница и лихва.

 1. 6.4.  Удължаването по искане на Клиента може да бъде направено не повече от три пъти за една и съща Кредитна сума.

 2. 6.5.  Годишният процент на разходите и дължимата лихва при избрано от Клиента първоначално (при подаване на конкретното Искане за Сума по кредита) или последващо (в съответствие с 6.3,„б“ по-горе) разсрочено плащане на Сумата по кредита се конретизират в Индивидуалните условия на Договора за кредит на Клиента.

 1. 6.6.  За Клиента могат да възникнат допълнителни разходи извън Таксите, посочени в Тарифата, като например: такса за извършване на банков превод при изплащане на Кредита, разходи за изпращането на СМС и разходи за предоставяне на определена интернет услуга. Посочените разходи са независими от Дружеството, определят се от доставчика на съответната услуга и следва да бъдат платени от Клиента.

 2. 6.7.  В случай, че датата на Падежа е неработен ден в Република България, съответния Кредит се плаща най-късно на първия работен ден, следващ Падежа.

 3. 6.8.  Дружеството следва да изпрати на имейл адреса, посочен от Клиента Извлечение. Клиентът може да поиска Извлечението да му бъде изпратено по пощата на адреса, посочен от Клиента, като за последното се заплаща допълнителна такса, определена в Тарифата.

 4. 6.9.  Извлечението следва да посочва Кредита, дължимите Такси, Падежа и всички други разходи, дължими от Клиента в съответствие с Договора за кредит, включително неустойки за забавено плащане, ако такива са уговорени. Извлечението следва да съдържа и номера на банковата сметка на Дружеството, по която Клиентът следва да извърши плащане по Кредита.

 5. 6.10.  Когато Клиентът извършва плащане по Кредита следва да посочва номера на Извлечението и описание на плащането.

 6. 6.11.  Плащаниятасесчитатзаизвършени,когатосъответнатапаричнасумаепостъпила по банковата сметка на Дружеството, посочена в съответното Извлечение.

 7. 6.12.  СнастъпваненаПадежа,акоКлиентътнеезаплатилсъответнатасума,последната остава дължима от него.

 8. 6.13.  Клиентът може по всяко време да погаси предсрочно изцяло или частично своите задължения по Договора за кредит. В случай на предсрочно погасяване, Дружеството има право на съответно и справедливо обезщетение, ако е претърпяло вреди, директно произтичащи от предсрочното погасяване и ако предсрочното погасяване е станало в период с фиксирана лихва по кредита. Когато остатъчния период по Договора е по-малък от една година, обезщетението дължимо на Дружеството не може да надвишава 0.5% от стойността на предсрочно погасената сума по Договора за кредит. В тези случаи Клиентът има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора.

7. ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ

 1. 7.1.  В случай, че Клиента не плати на Дружеството която и да е дължима сума на Падежа й, Дружеството има право на максималния размер на законната лихва върху неплатената в срок сума за времето на забавата.. Законната лихва се дължи от Клиента в момента на нейното възникване.

 2. 7.2.  Ако Клиентът забави плащане, по която и да е Сума по кредита, предоставена при условията на Договора за кредит, Дружеството има право:

  7.2.1. между 1 и 3 ден от закъснението да изпрати на Клиента напомнително писмо за дължимото плащане и уведомление, че в случай, че това плащане не бъде извършено до 8мия ден от Падежа, ще се счита, че Клиента желае удължаване на Падежа с 13 дни, за което на 9тия ден от Падежа, ще следва да заплати такса за ползване на допълнителна услуга – Удължаване на просрочено задължение до 13 дни в размер, уговорен в Тарифата;

  7.2.2. между 9 -11 ден от закъснението да изпрати на Клиента напомнително писмо за дължимото плащане и уведомление, че в случай, че не извърши това плащане до 13тия ден от първоначално уговорения Падеж, ще се счита, че Клиента желае удължаване на Падежа от 14тия до 19тия ден на първоначално уговорения Падеж, за което на 14тия ден от първоначално уговаряния Падеж и в допълнение на таксата за ползването на допълнителната услуга по „7.2.1“ по-горе, ще следва да заплати такса за ползване на допълнителна услуга – Удължаване на просрочено задължение от 14 до 19 дни в размер уговорен в Тарифата;

  7.2.3. между 14- 16 ден от закъснението да изпрати на Клиента напомнително писмо за дължимото плащане и уведомление, че в случай, че не извърши това плащане до 19тия ден от първоначално уговорения Падеж, ще се счита, че Клиента желае удължаване на Падежа от 20тия до 29тия ден от първоначално договорения Падеж, за което на 20тия ден от първоначално договорения Падеж и в допълнение на таксите за ползването на допълнителна услуга по „7.2.1“ и „7.2.2по-горе, ще следва да заплати такса за ползване на допълнителна услуга – Удължаване на просрочено задължение от 20 до 29 дни в размер, уговорен в Тарифата.

7.3. В случай, че Клиентът дължи на Дружеството няколко отделни Суми по кредита, редът за погасяване е както следва: заплащат се първо разходите по събиране на съответните дължими суми, след което се погасяват дължимите Такси, на трето място – лихвите за забава върху дължимите суми и накрая главниците на

дължимите Суми по съответния Договор за кредит, като първа се погасява дължимата Сума по Кредита, чийто падеж е настъпил пръв.

 1. 7.4.  Правото на Клиента да иска предоставянето на нови Суми по Кредита се прекратява, в случай на забава на плащане на задължение по Договора за кредит от страна на Клиента.

 2. 7.5.  В случай, че и след 30 (тридесетия) ден след Падежа на съответната Сума по кредита Клиентът не извърши плащане, Дружеството уведомява Централния кредитен регистър при БНБ за това обстоятелство. В този случай дружеството има право да счита Договора за кредит за прекратен, с изпращането на едностранно уведомление до Клиента.

8. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВРА ЗА КРЕДИТ

 1. 8.1.  Клиентът има право да се откаже от сключения Договор за кредит в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключването му или датата от получаване на условията по Договора за кредит, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило първо, без да предоставя информация за причините за отказа и без да дължи каквито е да било обезщетения и/или неустойки.

 2. 8.2.  Клиентът упражнява правото си на отказ от договора чрез изпращане на писмено уведомление за отказ до Дружеството на адреса посочен в началото на настоящите Общи условия или чрез изпращане на писменото уведомление на имейл адреса на Дружеството.

 3. 8.3.  Отказът от Договора за кредит произвежда действие от момента на получаване на уведомлението от Дружеството. Срокът за упражняване на правото на отказ от Договора се счита спазен, ако уведомлението е изпратено от Клиента на Дружеството на последния ден от 14-дневния срок по чл. 8.1. от настоящите Общи условия. Уведомлението за отказ от Договора за кредит трябва да съдържа:

  1. 8.3.1.  Името и Единния граждански номер на Клиента;

  2. 8.3.2.  Информация във връзка с отказа от Договора за кредит;

  3. 8.3.3.  Дата на уведомлението за отказ;

  4. 8.3.4.  Подпис на Клиента.

 1. 8.4.  В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от Договора за кредит, Клиентът следва да плати на Дружеството всички дължими суми до момента на отказа в срок не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от изпращане на уведомлението.

 2. 8.5.  В случай, че: Клиентът се откаже от Покупката или от част от нея, лицето, управляващо Магазина върне сумата за Покупката или част от нея на Клиента, и Клиентът не е върнал на Дружеството Сумата по кредита, отпусната за Покупката, то Клиентът трябва да върне тази сума на Дружеството в срок до 5 (пет) работни дни. Връщането се извършва по начина, уговорен за връщането на Сумата по кредита.

 3. 8.6.  В случай, че Клиентът извърши плащане директно на Магазина за Покупка, чиято стойност вече е била платена чрез Сума по Кредита от Дружеството, Клиентът продължава да дължи съответната сума на Дружеството, докато: (a) Магазинът не уведоми Дружеството за отказа от Покупката и върне на Дружеството Сума по кредита и/или (b) Клиентът плати всички дължими на Дружеството суми.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРАВО НА ДРУЖЕСТВОТО ДА СПРЕ ПРАВОТО НА КЛИЕНТА ДА ИЗПОЛЗВА КРЕДИТНИЯ ЛИМИТ

 1. 9.1.  Договорът за кредит се сключва за неопределен срок, освен ако Страните не са уговорили друго.

 2. 9.2.  Страните могат да прекратят договора по всяка време по взаимно съгласие. Налице е взаимно съгласие, когато едната страна предложи прекратяване на Договора за кредит и другата се съгласи. И предложението за прекратяване, и приемането му трябва да бъдат в писмена форма или на друг траен носител.

 3. 9.3.  Клиентът има право да прекрати Договора по всяко време, уведомявайки Дружеството не по-малко от 1 (един) месец преди датата на прекратяване на Договора. В случай на прекратяване на Договора за кредит в съответствие с настоящия чл. 9.3., Клиентът следва да заплати на Дружеството всички дължими суми до датата на прекратяване на Договора за кредит.

 4. 9.4.  Дружеството има право да прекрати Договора за кредит по всяко време, уведомявайки Клиента 2 (два) месеца преди датата на прекратяване. В този случай, Клиентът дължи изпълнение на дължимото по Договора за кредит, съгласно уговорените в Договора за кредит срокове.

 5. 9.5.  В случай, че е налице съществено неизпълнение от страна на Клиента, Дружеството има право да прекрати Договора незабавно чрез уведомление до

Клиента. В случай, че е налице съществено неизпълнение от страна на Дружеството, Клиента има право да прекрати Договора незабавно чрез уведомление до Дружеството и след заплащане на всички дължими суми до датата на прекратяването на Договора за кредит.

9.6. Дружеството има право да спре правото на Клиента да използва Кредитния лимит, при наличие на едно от следните обективни обстоятелства: съмнение за неоторизирано или измамно използване на кредита или при значително увеличаване на риска от неизпълнение на задължения по Договора за кредит от страна на Клиента. Дружеството е длъжно да уведоми Клиента в писмена или друга подходяща форма за решението си да спре възможността за използване на кредитния лимит.

 1. ОТГОВОРНОСТ

  1. 10.1.  Клиентът се задължава да плати всички разходи и загуби, претърпени от Дружеството в резултат на предоставяне от страна на Клиента на невярна информация или в резултат от неизпълнение на Договора за кредит.

  2. 10.2.  Странитененосятотговорностзанеизпълнениенасвоитезадължения,когатотова неизпълнение се дължи на форсмажорни обстоятелства. Под форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) се разбират такива събития, които са непредвидими и непреодолими от Страните, като: стачка, протест, прекъсване на мрежа (електрическа, телекомуникационна), законови ограничения, произтичащи както от българското, така и от европейското законодателство, саботаж, природни бедствия и други подобни събития. Страната не носи отговорност при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията си по Договора за кредит, когато последните са в резултат на непреодолима сила, в случай, че Страната е направила всичко възможно да предотврати настъпването на неблагоприятните последици. Страната е длъжна да продължи изпълнението на задълженията си след отпадане на форсмажорните обстоятелства.

 2. СЪОБЩЕНИЯ

11.1. Всяко съобщение във връзка с настоящите Общи условия, следва да бъдат направени писмено на български език, изпратени на имейл адрес, посочен от Клиента или от Дружеството или на адреса или факса, посочен от всяка една от Страните. В случай, че адресът по предходното изречение е изписан коректно, съобщенията изпратени на някой от посочените адреси, се считат за получени от другата страна, когато тя ги е получила, но не по-късно от 2 (два) дни от изпращането им.

 1. СПОРОВЕ

  1. 12.1.  Всички спорове между страните, произтичащи от или във връзка с Договора за кредит следва да бъдат разрешени чрез преговори между Страните. В случай, че Страните не успеят да постигнат споразумение помежду си, съответната Страна изпраща в писмен вид до другата претенциите си, произтичащи от Договора за кредит.

  2. 12.2.  Клиентът може да сезира и Комисия за защита на потребителите, в случай че счита, че е налице нарушение на правата му като потребител.

  12.3. Приложимото право към настоящите Общи условия и Договора за кредит е българското. В случай, че споровете между Страните не могат да бъдат разрешени чрез взаимно споразумение, Клиентът може да заведе иск пред съда държавата- члена на Европейския съюз по постоянния адрес на Клиента или по седалището на Дружеството. Алтернативно, Клиентът може да започне производство пред съответната Помирителна комисия. Дружеството може да започне производство срещу Клиента пред съда на държавата-члена на Европейския съюз, където е обичайното местопребиваване на Клиента. Всяка от страните може да предяви насрещен иск пред съда, където е заведен първоначалния иск.

 2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. ДружествотоимаправодасъбираличнитеданнинасвоитеКлиентиидагисъбира и обработва съобразно разпоредбите на Закон за защита на личните данни. С подписване на настоящите Общи условия, Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие Дружеството да събира и обработва личните му данни, до които е получило достъп при подаване на Искането за отпускане на Креди, при сключване и изпълнението на Договора за кредит. Клиентът се съгласява Дружеството да използва личните му данни:

 1. 13.1.1.  При преценка дали да предостави или не дадена услуга на Клиента;

 2. 13.1.2.  При предоставяне на поискана услуга от Клиента;

13.1.3.При вътрешна оценка и анализ, включително и за подобряване нивото на услугите, предоставяни от Дружеството;

13.1.4. За директен маркетинг, като например: информиране на Клиента по телефон, имейл или друг начин за услуги, предоставяни от компанията или за извършване на проучвания;

13.1.5. Когато Дружеството има задължение по закон.

 1. 13.2.  Клиентът има право да поиска и получи информация за личните му данни, съхранявани от Дружеството, както и да иска коригирането им, ако това е необходимо. Клиентът е длъжен да уведоми незабавно Дружеството, в случай на промяна на предоставените данни. Клиентът може да заяви напълно безплатно желанието си да не получава никаква информация, свързана с директния маркетинг, провеждан от Дружеството.

 2. 13.3.  Клиентът се съгласява да предоставя информация, съдържаща се в Договора за кредит на служители на Дружеството, на бизнес партньори на Дружеството, както и на доставчици на услуги и представители на Дружеството;

 3. 13.4.  Независимо от горните разпоредби, Клиентът се съгласява Дружеството да предоставя негови данни или информация, свързана с него за трети лица, които поддържат регистри за кредитната история на длъжниците. Клиентът се съгласява Дружеството да предоставя лични данни и информация на Клиента на лицата, ангажирани със събиране на дължими суми по Договора за кредит.

 4. 13.5.  Клиентът се съгласява Дружеството да записва всички телефонни разговори, свързани с Договора за кредит, с цел защита на законните права и интереси на двете Страни по Договора за кредит.

 5. 13.6.  Клиентът се съгласява да предостави копие от документ за самоличност по указания на Уебстраницата на Дружеството или на Магазина начин. Клиентът се съгласява дружеството да събира, съхранява и обработва както копието от документа му за самоличност, така и всички съдържащи се в него данни (име, единен граждански номер, адрес, номер на документ за самоличност). Събирането, обработването и съхраняването се извършва само и единствено за целите на сключването на Договора за кредит и в съответствие със Закон за защита на личните данни и всички други нормативни изисквания, приложими към Дружеството.

 6. 13.7.  Дружеството се задължава да унищожи съхраняваното копие от документа за самоличност на Клиента, след като отпадне необходимостта от съхраняването на копието съгласно Договора и приложимите нормативни изисквания.

14. ДРУГИ

14.1. Дружеството има право да прехвърля правата си по Договора за кредит на трети лица, без предварителното съгласие на Клиента. Клиентът няма право да прехвърля своите права и задължения, произтичащи от Договора за кредит на трети лица.

 1. 14.2.  Дружеството има право да промени Тарифата, когато това се налага поради: законови промени, икономически или бизнес изисквания, технически промени и/или промени в параметрите на продукта и/или услугата, предмет на Покупката. Дружеството може да променя и други условия по Договора за кредит. Променените условия ще бъдат приложими само към Кредитите, предоставени след влизане в сила на съответната промяна, освен ако незабавното или обратното действие на промяната не е установено по силата на закона. В случай, че Клиентът не е съгласен с направените промени, последният може да прекрати Договора, като следва да изпълни всички свои задължения към Дружеството в съответствие с Договора за кредит, така както са възникнали преди влизането в сила на промените. Дружеството е длъжно да уведоми Клиента за извършените промени писмено, по електронен път или по друг подходящ начин. Промените влизат в сила в по реда на чл.14.5.

 2. 14.3.  В случай, че Дружеството промени настоящите Общи условия или Тарифата в срока на действие на Договора за кредит, то е длъжно да уведоми клиента в 7 (седем) дневен срок от датата на промяната. Съобщението за промяната следва да бъде изпратено чрез уебстраницата на Дружеството, чрез имейл, предоставен от Клиента или чрез изпращането му на адреса за кореспонденция, предоставен от Клиента.

 3. 14.4.  Вслучай,чеКлиентътнеесъгласенспромененитеОбщиусловияиТарифата,той може да се откаже от Договора за кредит. Клиентът може да упражни правото си на отказ чрез изпращане на писмено уведомление до Дружеството, в срок от 1 (един) месец, считано от датата, на която Клиентът е получил съобщението за промяната в Общите условия. Договорът за кредит се счита прекратен веднага след заплащане на всички дължими по него суми от страна на Клиента.

 4. 14.5.  Променените Общи условия и Тарифата обвързват клиента, ако той не упражни правото си на отказ по предходния член 14.4. или когато приеме изрично променените Общи условия по реда уговорен в настоящите Общи условия.

 5. 14.6.  Приложимото право към настоящите Общи условия и към Договора за кредит е българското.

14.6.1. Следните анекси представляват неразделна част от Договора за кредит: Стандартен европейски формуляр - информация относно потребителския кредит, Индивидуални условия и Тарифа;

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителите на Фератум България и влизат в сила на 04.02.2016г. 

Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки